NEKLS Tech Day 2013: Innovation Presentation

Resources from a presentation on innovation at NEKLS 2013 Tech day:

Continue reading “NEKLS Tech Day 2013: Innovation Presentation”

NEKLS Tech Day 2013: Innovative Programming Discussion

Resources from a presentation/discussion on innovative programming ideas:

Continue reading “NEKLS Tech Day 2013: Innovative Programming Discussion”