NEKLS Tech Day 2013: Innovation Presentation

Resources from a presentation on innovation at NEKLS 2013 Tech day:

Presentation Resources